Safety assessment on productive process in furfural factory

Tan, Yan-wei

Full Source: Zhongguo Anquan Shengchan Kexue Jishu 2011, 7(6), 118-122 (Ch) ;